Priimate ENTP? Sužinokite, kaip galima tapti ENTP surinkimo ir tvarkymo sistemos dalimi ir gauti finansavimą.

 

Pagrindiniai reikalavimai ENTP apdorojimo veiklai:

Remiantis LR atliekų tvarkymo įstatymu ir kitais teisės aktais ENTP turinčios pavojingų sudedamųjų medžiagų priskiriamos prie pavojingų atliekų. Surinkti ir apdoroti ENTP gali tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą išduotą vadovaujantis Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, kuriuose apibrėžtos ENTP surinkimo ir apdorojimo sąlygos. Taršos leidimai išduodami tik toms įmonėms, kurios turi atliekų naudojimo ar šalinimo techninius reglamentus, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planus, parengtus pagal nustatytus reikalavimus. Taip pat įmonės privalo turėti laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu.Taršosleidimas išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau –atranka dėl PAV), vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais. Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu įmonės, kurios surenka, laiko, šalina ar naudoja pavojingas atliekas, turi gauti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją (toliau – Licencija). Licenciją išduoda Aplinkos apsaugos agentūra vadovaujantis Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Licencija išduodama įmonei, jeigu:

1) įmonė yra gavusi Taršos leidimą;

2) pavojingas atliekas tvarkančios įmonės atsakingi darbuotojai išklausę atliekų tvarkymo specialistų ir vadovų mokymo kursus pagal aplinkos ministro patvirtintas Atliekų tvarkymo specialistų mokymo programas ir gavę jų žinias atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje  patvirtinantį pažymėjimą, arba valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turėdami valstybės narės išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti šioje dalyje nurodytą atliekų tvarkymo veiklą;

3) pavojingas atliekas tvarkančios įmonės civilinė atsakomybė apdrausta draudimo įmonėje.Vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu atliekas surenkančios, vežančios ir apdorojančios įmonės privalo būti registruotos Atliekų tvarkytojų valstybės registre. Įmonės Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruojamos vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklė.

Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją galima teigti, kad reikalavimų ENTP apdorojimo įmonių veiklai pradėti įvykdymas užtrunka:

  • teisės aktuose nustatyta ir daugeliu atvejų praktikoje esanti administracinių procedūrų, siekiant įteisinti ENTP veiklą (nevertinant dokumentacijos rengėjų laiko), trukmė valstybinėse įstaigose – apie 6 mėn.
  • planuojamos veiklos vykdytojo arba jo samdomo dokumentų rengėjo planuojamai ENTP apdorojimo veiklai įteisinti aplinkosauginių dokumentų rengimo trukmė – apie 1 mėn., bet atsižvelgiant į papildomai parengti būtinus dokumentus dokumentų rengimo trukmė gali padidėti nuo 1 mėn.iki 5 ar daugiau mėn. Svarbu pabrėžti, kad Aplinkos apsaugos agentūros ir kitų institucijų pareigūnai atlikdami administracines procedūras susijusias su ENTP veiklos įteisinimu ir priimdami sprendimus dažniausiai laikosi teisės aktuose nustatytų terminų ir reikalavimų.

Informacija parengta remiantis Aplinkos Apsaugos instituto transporto priemonių rinkos ir jų atliekų tvarkymo sistemos vertinimo ataskaita.

Transporto priemonių gamintojų pateikiamą informaciją apie transporto priemonių demontavimą aplinkai saugiu būdu galite rasti čia

 

Trumpesnis kelias:

Jeigu norite tapti ENTP surinkimo ir perdirbimo sistemos dalimi ir nenorite gaišti daug laiko dokumentacijos rengime bei jums neaktuali teisė išrašyti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, galite tapti ENTP surinkimo ir tvarkymo sistemos įgaliota ENTP surinkimo vieta, kuri priims eksploatuoti netinkamas transporto priemones, gaus už tai finansavimą, o tvarkytojas priimtas transporto priemones atvyks nemokamai paimti per 3 darbo dienas.

Susidomėjote ir norite daugiau informacijos? Paskambinkite mums nr. +3708755091

Demontuotojų asociacija skatina ENTP dalių pakartotinį panaudojimą bei perdirbimą ir ragina gyventojus priduoti eksploatuoti netinkamas transporto priemones tvarkytojams, kurie užtikrins 95 % ENTP perdirbimą ar pakartotinį panaudojimą.

Partneriai