vvv
vvv
vvv

LR aplinkos minsterija teikia pasiūlymą dėl ENTP kriterijų nustatymo, ankstesnis bandymas nustatyti ENTP kriterijus

virto rezonansiniu. Kilęs verslininkų nepasitenkinimas ir verslui palankus Teismo sprendimas privertė grįžti prie

šio klausimo. Žemiau lentelėje, kairėje lentelės pusėje pateikti LR AM siūlymai dėl ENTP kriterijų, šalia mūsų pastabos.

    

ANTRASIS2 SKIRSNIS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ PRIPAŽINIMAS EKSPLOATUOTI NETINKAMOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS

3straipsnis. Transporto priemonės   pripažinimas   eksploatuoti netinkama   transporto priemone

   33 straipsnis. Transporto priemonės   pripažinimas   eksploatuoti netinkama   transporto priemone

1. Transporto priemonė (išskyrus istorinės   transporto   priemones) pripažįstama eksploatuoti   netinkama   transporto priemone, jeigu atitinka   bent vieną iš šių   kriterijų:

  Pritariame

1) transporto priemonei išduotas eksploatuoti   netinkamos transporto priemonės sunaikinimo   pažymėjimas;

  Pritariame

2) transporto priemonė išregistruota iš kitos   šalies kelių   transporto priemonių registro, kaip   nebeatitinkanti   transporto priemonei keliamų   reikalavimų, ir dėl to   kompetentingos institucijos   yra paėmusios transporto   priemonės   registravimo dokumentą ar jo dalį arba yra   palikusios atitinkamą žymą transporto priemonės   registravimo dokumente, arba Lietuvos   Respublikos kelių   transporto priemonių registro   tvarkymo įstaiga tai nustatė   tarptautinėse   transporto priemonių duomenų bazėse ar   kitais   būdais;

  Pritartume su sąlyga jei transporto   priemones   įsigyti planuojantys, galėtų   naudotis (turėtų   atitinkamą prieigą) prie   tarptautinių transporto   priemonių   duomenų bazių.

 Nepritariame formuluotei „ar kitais   būdais“.

 p.s. galimai vertėtų, siūlomo įstatymo   pakeitimo   projekte numatytame   apibrėžime, apsiriboti   formuluote:   „transporto priemonė   išregistruota   iš kelių transporto priemonių   registro, kaip nebeatitinkanti   transporto   priemonei keliamų   reikalavimų“

 Kriterijus ir jų taikymo tvarką nustatyti   Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai,   kur būtų   galimybė įvertinti nustatomų   kriterijų   įgyvendinimui reikšmingas   aplinkybes.

3) transporto priemonė išmontuota sudėtinių   dalių   naudojimui tam pačiam tikslui, kuriam jos   buvo   pagamintos;

 Nepritariame „transporto priemonė   išmontuota“.   Kam reikalingas kriterijus   jau neegzistuojančiai   transporto   priemonei?

4) transporto priemonė supjaustyta į dalis;

5) transporto priemonės remonto išlaidos yra   lygios 75   procentams turto rinkos vertės iki   eismo įvykio ar kitos   žmogaus ar gamtos   sukeltos nelaimės arba didesnės;

 Pritartume jei būtų apibrėžta vertės   nustatymo   metodika, kriterijai.

6) transporto priemonė neturi identifikavimo   numerio  arba transporto priemonė turi   identifikavimo numerį, bet   jos savininkas   Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta   tvarka nenustatytas;

 Pritariame

7) transporto priemonė laikoma nenaudojama pagal   paskirtį ir kenkia aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai ir per   aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno   pakartotinai duotame privalomajame nurodyme nustatytą   terminą nepašalinti privalomajame nurodyme nustatyti   neigiamo poveikio aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai   pažeidimai.

 Pritariame

2. Istorinė transporto priemonė pripažįstama   eksploatuoti netinkama transporto priemone, jeigu   laikoma, kad ji kenkia aplinkai ir (ar) žmonių   sveikatai ir   per aplinkos apsaugos valstybinės   kontrolės pareigūno   pakartotinai duotame   privalomajame nurodyme nustatytą   terminą nepašalinti privalomajame nurodyme   nustatyti   neigiamo poveikio aplinkai ir (ar)   žmonių   sveikatai   pažeidimai.

 Pritariame

3. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija       nustato   transporto priemonių pripažinimo   eksploatuoti   netinkamomis transporto   priemonėmis kriterijų taikymo   tvarką.“

 Tikimės, kad priimant sprendimus bus   pasidomėta verslo atstovų nuomone.

© 2009 LIETUVOS DEMONTUOTOJŲ ASOCIACIJA