vvv
vvv
vvv

Aplinkosauga

 

Panaudotų akumuliatorių surinkimas

 Demontuotojų asociacija, rūpindamasi mus supančia aplinka, skatina vartotojus priduoti naudotus akumuliatorius.

Demontuotojų asociacijos įmonės narės dalyvauja ir prisideda prie akumuliatorių atliekų tvarkymo ir visuomenės informavimo apie žalą aplinkai ir žmonių sveikatai.

Išeikvotų akumuliatorių konteinerių ženklinimas

Vadovaudamiesi atliekų tvarkymo įstatymu informuojame, kad akumuliatoriuose yra pavojingų medžiagų (švino, kadmio ir kitų toksinių elementų), kurios kelia pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai, todėl nebetinkami naudoti šie gaminiai negali būti išmetami kartu su komunalinėmis atliekomis.

Netinkamus naudoti akumuliatorius būtina patalpinti į tam skirtas specialias talpas, kurios yra paženklintos akumuliatorių surinkimo ženklu. Visuose didžiuosiuose prekybos tinkluose, ENTP (eksploatuoti netinkamos transporto priemonės) surinkimo ir perdirbimo įmonėse, degalinėse, servisuose ir autoremonto dirbtuvėse.

 Teisingas akumuliatorių atliekų rūšiavimas, surinkimas, tvarkymas ir perdirbimas saugo aplinką ir tausoją gamtinius išteklius. Atiduotos atliekų tvarkytojams, dalis medžiagų grįžta į rinką ir tarnauja kaip naujas produktas. Kita dalis, kurių neįmanoma perdirbti, šalinamos saugiu būdu.

Kur galite nemokamai atiduoti naudotus akumuliatorius rasite paspaudus čia.
 

 


 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimas

 Transporto priemonė – bet kokia transporto priemonė, priskiriama M1 klasei(ne mažiau kaip keturis ratus turinti transporto priemonė, skirta keleiviams vežti, kurioje yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir viena sėdima vieta vairuotojui) arba N1 klasei (ne mažiau kaip keturis ratus turinti transporto priemonė, skirta kroviniams vežti, kurios bendroji masė yra ne didesnė kaip 3,5 t) ir triratė motorinė transporto priemonė, išskyrus motorines trirates transporto priemones su simetriškai išdėstytais ratais.

Eksploatuoti netinkama transporto priemonė – transporto priemonė, priskiriama atliekoms, apibrėžtoms Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.

 

Transporto priemonių gamintojams ir importuotojams:

Atliekų tvarkymo įstatymas: 34(1) straipsnis
 

Gamintojų ir importuotojų pareigos

  • registruotis;
  • tvarkyti transporto priemonių apskaitą ir teikti ataskaitas Vyriausybės įgaliotai institucijai šios institucijos nustatyta tvarka.
  • transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo sukurti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemą, užtikrinančią, kad eksploatuoti netinkamos transporto priemonės būtų surenkamos ir sutvarkomos. Ši sistema turi būti organizuota taip, kad būtų sudarytos sąlygos asmeniui, kuriam priklausanti eksploatuoti netinkama transporto priemonė neturi rinkos vertės ar ši vertė yra neigiama, nemokamai atiduoti tvarkyti šią transporto priemonę tokias atliekas tvarkančioms įmonėms, išskyrus atvejus, kai:
    • 1) eksploatuoti netinkama transporto priemonė neturi transporto priemonės veikimui būtinų pagrindinių dalių – variklio ir kėbulo;
    • 2) eksploatuoti netinkamoje transporto priemonėje yra palikta papildomų pavojingų arba kitų atliekų. Papildomai paliktomis atliekomis nelaikomos natūraliai transporto priemonėje esančios atliekos.

Nemokamai priduoti eksploatuoti netinkamas transporto priemones galima demontuotojų asociacijos nariams šiais adresais paspaudus čia.

 

Atliekų tvarkytojams:

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės.
 

Eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą, kuriame apibrėžtos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo sąlygos.

 

Transporto priemonių gamintojų pateikiamą informaciją apie transporto priemonių demontavimą aplinkai saugiu būdu galite rasite šiuo adresu http://www.idis2.com/index.php?action=discover_idis&language=lithuanian .

 

 

© 2009 LIETUVOS DEMONTUOTOJŲ ASOCIACIJA