Kaip tapti Demontuotojų asociaciją nariu?

Asociacijos narių teisės ir pareigos, naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos

  1. Asociacijos nariais gali būti bet kuris Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo, pripažistantis Asociacijos įstatus. 
  2. Asociacijos nariai moka stojamąjį ir metinį nario mokestį, kurio dydį ir mokėjimo tvarką kitiems metams nustato Asociacijos nariai metinio visuotinio susirinkimo metu. 
  3. Asociacijos narių skaičius neribotas. Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys. Naujus narius į Asociaciją priima valdyba. Nariai priimami pateikę prašymą raštu ir sumokėję nustatytą stojamąjį bei nario mokestį. Sprendimą dėl priėmimo į asociacijos narius priima valdyba ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. 
  4. Asociacijos nariais tampama nuo tos dienos, kai yra priimtas teigiamas valdybos sprendimas, sumokėtas stojamasis įnašas ir nario mokestis. 
  5. Kiekvienas asociacijos narys gali laisvai išstoti iš asociacijos. Prašymą narys pateikia valdybai. Išstojant arba pašalinus narį iš asociacijos, įmokėti įnašai, mokesčiai ar kitas turtas, perduotas asociacijai, negrąžinami. 
  6. Asociacija turi teisę pašalinti narius iš Asociacijos, jei jie nesilaiko Asociacijos įstatų, jos valdymo organų nutarimų ir teisėtų reikalavimų, kliudo siekti Asociacijos tikslų, viršija savo įgaliojimus arba nemoka nario mokesčių.  

Partneriai