DEMONTUOTOJŲ ASOCIACIJOS VEIKLA

Transporto priemonių demontavimas, kaip verslas, Lietuvoje gyvuoja jau seniai – daugiau kaip dešimt metų. Iki 2005 metų demontuotojai jiems rūpimus klausimus dažniausiai spręsdavo kitų asociacijų pagalba, tačiau tai jų netenkino. Įvertinus situaciją Lietuvoje bei Europos Sąjungos šalių patirtį, tarpininkaujant kitoms asocijuotoms verslo struktūroms ir Europos automobilių demontuotojų asociacijai EGARA, 2005 m. rugsėjo 6 d. buvo įkurta Lietuvos Demontuotojų asociacija (DA).

Šiuo metu DA Lietuvoje yra ENTP tinklą administruojanti organizacija, vienijanti ENTP surenkančias ir perdirbančias įmones, turinčias visus reikiamus leidimus šiai veiklai vykdyti.

DA atstovauja Lietuvos demontuotojus, padeda koordinuoti jų veiklą, įgyvendinant ES direktyvas bei LR įstatymų reikalavimus. Be savo narių atstovavimo ir reklamavimo, Demontuotojų asociacija dar turi tokias veiklos užduotis:

 • konsultuoti, įsisavinant tarptautinių bei nacionalinių fondų lėšas,
 • skatinti ENTP demontavimo įmones diegti standartus,
 • organizuoti diskusijas tarp demontuotojų ir aplinkos apsaugos institucijų specialistų,
 • plėtoti transporto importuotojų, demontuotojų ir atliekų tvarkytojų bendradarbiavimą,
 • rengti demontavimo įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus,
 • didinti demontuojamo transporto dalių pardavimą ir eksportą.

 

  Demontuotojų asociacija, padedanti savo nariams sėkmingai vykdyti savo veiklą, ieško naujų kontaktų. DA siekia padėti plėtoti demontuotojų komercinius ryšius ne tik Lietuvoje, bet ir už jos teritorijos ribų.

   DA atstovauja narių interesus valstybinėse valdžios institucijose ir kitose organizacijose gina juos, bei dalyvauja, rengiant įstatymus, vyriausybės nutarimus ir kitokius normatyvinius dokumentus, susijusius su demontuotojų veikla.

   Teikia pasiūlymus LR Vyriausybei, LR Seimui, ministerijoms bei kitoms valdžios institucijoms, dėl veikiančių bei naujai ruošiamų įstatymų, įstatyminių aktų, nutarimų bei potvarkių, susijusių su demontuotojų veiklos sąlygų gerinimu, akcentuojant problemas, su kuriomis demontuotojai susiduria.

         DA pakvietė bendradarbiauti Kelių transporto priemonių valstybės apžiūros įmonių asociaciją „Transeksta“, ieškant būdų kaip būtų galima vertinti pakartotinai naudojamų dalių kokybę.

       Nuolat informuojame DA narius apie demontavimo veiklą reglamentuojančių reikalavimų pakeitimus.

 

Demontuotojų asociacija dalyvauja tarptautiniuose demontuotojų renginiuose ir organizuoja renginius Lietuvoje:

 • 2005 m. rugsėjo 28 – 29 d. konferencija „Atliekų tvarkymas 2005”, kurią organizavo UAB „ Bendravimo formos“ bendradarbiaujant KTU Apinkos inžinerijos institutui. Demontuotojų asociacija dalyvavo diskusijų forume, parengė ir pristatė pranešimą;
 • 2005 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos žemės ūkio universitete surengtas forumas „Aktualijos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veikloje“, kuriame dalyvavo Lietuvos demontavimo įmonių atstovai ir svečiai;
 • 2005 m. Demontuotojų asociacija buvo pakviesta dalyvauti EGARA (Europos demontuotojus vienijanti asociacija) kasmetiniame suvažiavime, kuris vyko Briuselyje lapkričio 17-18 dienomis;
 • 2005 m. gruodžio 2 d. DA suorganizavo susitikimą su Valstybinės įmonės „Regitra“ ir AM specialistais, kurio metu svarstyta LR aplinkos ministro 2005-08-29 įsakymo Nr. D1-420 reikalavimų įgyvendinimo eiga;
 • 2006 m. balandžio 21 d. parenkta studija „Kaime ir agrariniame sektoriuje naudotos ir eksploatacijai netinkamos technikos perdirbimo galimybės“ LŽUŪ Mechanikos fakulteto dekanato prašymu Komunalinių atliekų tvarkymo inžinerijos studentams;
 • 2006 m. gegužės 11-13 d. Demontuotojų asociacija dalyvavo suvažiavime Bukarešte Rumunijoje, kur pateikė Lietuvos Demontuotojų asociacijos ataskaitą ir buvo priimta į EGARA;
 • 2006 m. gegužės 19 d. DA dalyvavo UAB „Ekokonsultacijos“ organizuotame susitikime, kur su suinteresuotų institucijų atstovais svarstė pasiūlymus „Atliekų tvarkymo būklės analizės bei valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano projekto poveikio išplėstiniam vertinimui“;
 • 2006 m. birželio 23 d. Demontuotojų asociacija dalyvavo susitikime su Lenkijos demontuotojus vienijančios asociacijos FORS vadovybe Bialystoke Lenkijoje, kur buvo aptartos bendradarbiavimo galymybės bei bendri rūpimi klausimai;
 • 2006 m. rugsėjo 26 d. įvyko II demontuotojų konferencija „Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir perdirbimo tinklas Lietuvoje – kaip pagerinti demontuotojų verslo aplinką“, kurią organizavo Demontuotojų Asociacija;
 • 2006 m. rugsėjo 27-28 d. konferencija „Atliekų tvarkymas 2006”, kurią organizavo UAB „ Bendravimo formos“ ir UAB „Ekokonsultacijos“. Demontuotojų Asociacija parengė ir pristatė pranešimą, dalyvavo diskusijų forume.
 • 2012 m. balandžio 27 d. DA narių pasitarimas „Vakar, šiandien ir ... Įdomiausia prasideda tada, kai būni išėjęs“. Pasitarimą organizavo Demontuotojų asociacija. Pasitarimo metu buvo diskutuojama DA narių pateiktais aktualiais klausimais bei vertinama DA veikla, aptariamos asociacijos veiklos perspektyvos, pateikiami pasiūlymai demontuotojų asociacijai.
 • Kasmet dalyvaujame diskusijų forume „Atliekų tvarkymas“, kurį organizuoja UAB „Ekokonsultacijos“.
 • 2013 m. teiktos paraiškos „Šiaurės ir Baltijos šalių verslo ir pramonės mobilumo programa“ siekiant pagyvinti ir sustiprinti verslo ir pramonės bendradarbiavimą Baltijos jūros regione ir kt.

Partneriai